Ponúkané Kurzy

Zbav nás zlého

Zbav nás Zlého  sa zúčastnení majú možnosť zoznámiť s taktikou a spôsobmi vnímania Zlého. Majú možnosť odhaliť pasce ako veštenie, špiritizmus, channeling. Spoznať čiernu, bielu a červenú mágiu.

Zoznámiť sa s ponukou Zlého v oblasti závislostí, rôznych psychologických metód a falošnej duchovnosti, okultnej literatúry a hudby.

 Dozvedieť sa, čo spôsobuje prekliatie, aké druhy prekliatia existujú a akým spôsobom útočí diabol na našich najmenších –  deti.

Logickým vyústením týchto tém sú rady, akým spôsobom sa môže človek pred takouto ponukou chrániť. 

Zbav nás zlého - Boj

Pokračovanie kurzu Zbav nás Zlého, a to pod názvom Zbav nás Zlého – Boj. Pri predchádzajúcom kurze boli účastníci otcom Jozefom Marettom vovedení do „kuchyne“ Zlého, tam môžeme spoznať jeho taktiku a spôsob boja, ktoré si na nás pripravil.

Účastníkom nadstavbového pokračovania je predostretá taktika účinného boja so Zlým duchom. Prítomní si robia dotazník, v ktorom je poukázané na veci, udalosti, či príznaky, ktoré sa môžu vyskytovať v ich živote práve vplyvom nečistých duchov.

Okrem spoločných modlitieb za oslobodenie od vplyvu Zlého ducha v jednotlivých oblastiach, zažijeme nové informácie o pôsobený zla v tomto svete.

Zbav nás zlého - Zbrane

V tretej časti seminára Zbav nás Zlého – Zbrane, pre účastníkov od 18rokov.Účastníci sa dozvedia, či sa s ním oplatí vyjednávať, aké sú jeho stratégie a cez čo sa mu darí vyhrávať bitky.

Vyústením tejto témy sú rady ako odpovedať na útoky Zlého.Dozvieme sa kto je v našom živote víťazom.

Zúčastnení môžu zistiť, kto je ich najväčším nepriateľom a aké sú naše zbrane.Čo je potrebné u každého z nás nájsť a čo s tým, čo nájdeme môžme urobiť.

Ďalej zistíme aké rany a zranenia si musíme uvedomiť, ako sa dajú zlomiť démonické pečate a čo nám umožní zažiť Božiu lásku a oslobodenie.

Filip

V dnešnom svete je mnoho ľudí, ktorí o Bohu počuli, ale len málo tých, ktorí sa s ním aj skutočne stretli. Tento kurz nie je o vyučovaní, ktoré ti poskytne nové informácie o Bohu, ale je mocnou skúsenosťou, ktorá premení tvoj život, tvoju myseľ a tvoje srdce.

Na kurze Filip budeš môcť zakúsiť, že Ježiš Kristus je ten, ktorý premohol smrť, vstal zmŕtvych a žije.

Ak si vo svojom živote ešte nezakúsil Boží dotyk, alebo chceš nanovo vo svojom srdci zapáliť túžbu a vášeň pre Boha, je tento kurz určený práve tebe.

Rút​

Pre mnohé kresťanské manželstvá je predmanželská príprava (náuky) jediným zdrojom, z ktorého čerpali poznanie o Božom pláne pre svoje manželstvo. Bolo to však ešte pred samotným manželstvom.

Nato, aby sme vybudovali hlboký manželský vzťah na celý život, potrebujeme hľadať a spoznávať Boží plán aj počas manželstva. Práve vtedy, keď prichádzajú konflikty, ťažkosti či povinnosti je možné objavovať aj krásu a veľkosť tejto sviatosti.

Pozývame Vás prežiť víkend hľadania Božieho plánu pre Vaše manželstvo a zažívania novej radosti z Vášho vzťahu.

Ide o evanjelizačný kurz pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov, prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.

Je to manželský kurz, preto sa na ňom zúčastňujú celé manželské páry bez detí. Kurz začína v piatok večer a končí v nedeľu v popoludňajšom čase.

Samuel

Sväté písmo nám odkrýva príbeh o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do výchovy zverený chlapec menom Samuel, ktorý sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím mužom. Héli mal však aj vlastných synov, ktorých biblia opisuje ako nehanebných hriešnikov, ktorými opovrhovali všetci ľudia a hanbil sa za nich aj sám Héli.

Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením a tým najlepším vychovávateľom je Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery vlastným deťom. Ide o to, ako neprekaziť Božie zámery s našimi ratolesťami.

Ak cítite že potrebujete v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbudenie, ste pozvaní na kurz Samuel.

Emauzy

Tento kurz prináša úplne nový pohľad na Bibliu. Z nezrozumiteľnej starovekej knihy sa stáva živé slovo, ktoré zasahuje srdce a mení život.
 
Nové stretnutie s Ježišom skrze BS. Zasiahnuť srdce Božím Slovom a zapáliť ho. Ježiš zapaľuje naše srdcia, tak ako zapálil srdcia dvoch emauzských učeníkov.
 
Ježiš vysvetľuje Písma a neskôr Písma ukazujú na neho. Ježiš vysvetľuje Písma smutným a zraneným učeníkom, ktorý idú z Jeruzalema do Emauz. Ježiš je učiteľ, ktorý vysvetľuje tajomstvá Písma. Ježiš je kľúč pre pochopenie celého Písma.
 
Príď sa aj ty zamilovať do Božieho Slova prostredníctvom Kurzu Emauzy.

Ján

Duchovná obnova o tom, ako sa stať pravým Ježišovým učeníkom. Srdce apoštola Jána a jeho uši boli naklonené, aby počúvali Ježiša a ako nádoba v hrnčiarových rukách, nechal sa Ježišom formovať.

Nechaj sa aj ty viesť Ježišom, objav Boží zámer pre seba a staň sa jeho učeníkom.

Kurz nazvaný podľa milovaného Pánovho učeníka. Odhaľuje tajomstvo učeníctva. Učí sedieť pri nohách Majstra, počúvať Jeho hlas, stať sa skutočným učeníkom Ježiša Krista.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.” Jn 15,16

 
 

Pavol

Ako osloviť- hovoriť a ukázať na Krista v dnešnej dobe. Kurz.
 
 Je určený na formovanie evanjelizátorov, ako sa naučiť a ako ohlasovať Krista v novej praktickej forme, jednoducho, plodne, kreatívne.
 
Kurz sa zakladá na biblickom štúdiu, rôznych dynamikách, modlitbe v načúvaní Ducha, na zdieľaní sa v spoločenstve a praktickej evanjelizácii.
 
Kurz je
zameraný na prehĺbenie viery jednotlivca, a zároveň pomáha rozvíjať túžbu slúžiť ďalej.

Mojžíš

Je určený pre tých, ktorí chcú byť ako Mojžiš, ktorý má mocnú skúsenosť s Pánom.
 
Nestačí mu to, a preto chce ísť ďalej. Chce plniť Božiu vôľu konkrétnym spôsobom.
 
Chce byť použitý Pánom taký, akého ho Pán povolal,
na mieste, kde žije, s tými skúsenosťami a charakterom, ktorý má.
 
Kurz, ktorý na príbehu Mojžiša pomáha spoznať, že aj nás Boh volá do blízkeho, osobného vzťahu so sebou samým a chce si nás mocne použiť vo svojom ľude.

Jozue

Kurz o ceste do zasľúbenej zeme, o tom, ako dobývať územia pre nášho Pána a ako sa stať Božím bojovníkom, ktorý obstojí v duchovných bojoch.

Je biblický kurz zameraný na objavenie duchovných princípov pre „dobíjanie zasľúbenej zeme“, teda duchovný zápas za oblasti života, v ktorých z nejakého dôvodu ešte nezažívame Božie požehnanie v miere, v akej nám bolo prisľúbené. 

Tematicky sa kurz opiera o skúsenosť Božieho ľudu, keď pod vedením Jozueho prekročil Jordán, dobyl nedobytné Jericho, ale musel sa vysporiadať aj so skrytým hriechom a premenou zmýšľania, aby nakoniec mohol zaujať sľúbenú zem.

 

Čo,prečo,ako nato?

Je to kurz ktorý spoznáva a aktualizuje pre život šesť základných krigmatických právd, ktoré nám ponúka Božie slovo.

Objavíš že si milovaný Bohom.Celý vesmír je stvorený z lásky ku tebe.V historií však vstúpil do Božieho plánu hriech, ktorý degraduje môj aj tvoj život.

Ako nato? z lásky k nám prišiel Boží syn, ktorý sa s nami vymenil.Mzdu hriechu-smrť zobral na seba a tak sme zachranení.

Príjmime túto záchranu, posilnime sa charizmami svätého Ducha a čerpajme cez spoločenstvo cirkvi pre svoje život.

Noe

Kurz je určený pre manželské páry aj celé rodiny.Vyučuje ako na rozbúrených vlnách potopy, kormidlovať koráb svojej rodiny.

Sú nám ponúknuté Božie ponuky, ktoré sú vo svätom písme pomahajúce nám držať správny kurz, neodkláňať kormidlo od cesty ktorou je Ježiš Kristus.

Dozvieme sa čo nás chce vtiahnúť do morského víru.O vlnách ktoré chcú prevrátiť koráb.Budeme sa môcť rozhodnúť ako napriek vetru, vlnám či búrkam, plávať pokojne a s istotou.

Mária

Niet lepšej príhovorkyňe, ako Bohorodička.Vstúpme do do školy Mariineho života cez kurz, ktorý vystihuje hebrejský preklad biblického významu mena Mária, čo je milovaná Bohom.

Mariin život je ponuka pre každého z nás, aj my môžeme odpovedať staň sa, na Božie pozvanie, v mojom aj v tvojom vnútri, môže rásť prítomnosť Ježisa Krista, mesiaša, spasiteľa a záchrancu.

Na kurze budeme pozvaný rodiť, porodiť a ponúknuť cez svoj život, záchrancu pre iných.

Kontaktné údaje

Humble Dev

© 2023 Humble Dev. Všetky práva vyhradené.